Kvisten holder generalforsamling tirsdag den 20. marts kl. 19.00.

Adresse: Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg

Dagsorden jævnfør vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formanden.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 1 – 2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. marts.

Hvert medlem med minimum 3 måneders medlemskab har stemmeret med én stemme på generalforsamlingen.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog max. 3 fuldmagter pr. person. For at der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt skal fuldmagten forevises ved indgangen, således at antallet af fuldmagter kendes inden generalforsamlingens start.

Vedtægter 2017

Fuldmagt Generalforsamling 2018